RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana nazwy

Biuletyn informacji publicznej

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci strony internetowej.

Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których publikowane są informacje. Obowiązek ich publikowania regulują:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do zastosowania przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych informuje osoby fizyczne biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych z siedzibą w Dęblinie, kod pocztowy 08-521, przy ul. Dywizjonu 303 nr 35.
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wsosp.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz w przypadku udzielenia zamówienia - w związku z realizacją umowy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
  a) w zakresie realizacji procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, poza zamówieniami wymienionymi w art. 4 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2017.1579) Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, z którego wynika niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  b) w zakresie zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – Pani/Pana zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  b) sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  c) usunięcia danych osobowych, w przypadkach wymienionych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. b, d, e;
  d) przeniesienia danych osobowych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  e) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wymienionych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawie wymienionej w punkcie 5 lit. a jest obowiązkowe. Obowiązek ten wynikać może z faktu zawarcia bądź realizacji umowy lub z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579). Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie wymienionej w pkt. 5 lit. b jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury w zakresie zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz zawarcia umowy w przypadku udzielenia w. w. zamówienia
 10. Pani/Pana zgoda jest dobrowolna i może zostać przez Panią/Pana cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 12. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Opublikował: Barbara Jasińska
Publikacja dnia: 11.06.2018
Podpisał: Jarosław Nowak
Dokument z dnia: 25.11.2013
Dokument oglądany razy: 533 118