RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja informacji o ochronie danych osobowych

Biuletyn informacji publicznej

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci strony internetowej.

Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których publikowane są informacje. Obowiązek ich publikowania regulują:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych informuje:


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych z siedzibą w Dęblinie, kod pocztowy 08-521, przy ul. Dywizjonu 303 nr 35.
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wsosp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych bądź w związku z realizacją umowy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty określone na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, z którego wynika niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz do ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Obowiązek ten wynikać może z faktu zawarcia bądź realizacji umowy lub z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Opublikował: Szymon Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 29.05.2018
Podpisał: Jarosław Nowak
Dokument z dnia: 25.11.2013
Dokument oglądany razy: 442 607