RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały Senatu

  

Posiedzenia Senatu 2016

 

21 stycznia 2016
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
1/2016 zaopiniowania wniosku dotyczącego wystąpienia o przyznanie nagrody "Polski Zbrojnej" - BUZDYGANY
2/2016 zaopiniowania wniosku dotyczącego wystąpienia o zgłoszenie do konkursu "LEX ET PATRIA"

 

11 lutego 2016
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
3/2016 przyjęcia rocznego planu wydawniczego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
4/2016 zmiany uchwały nr 22/XC/2015 Senatu WSOSP z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia zmian struktury organizacyjnej wydziałów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
 5/2016 wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Instytutu Logistyki i Organizacji Transportu oraz Katedry Logistyki
6/2016 wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu organizacyjnego Instytutu Nawigacji i Zarządzania Ruchem Lotniczym
7/2016 wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia laboratoriów i pracowni w Instytucie Bezpieczeństwa Powietrznego, Katedrze Logistyki i Zakładzie Przedmiotów Ścisłych Stosowanych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
8/2016 planu rzeczowo-finansowego na rok 2016
9/2016 wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
10/2016 Regulaminu Wyborzcego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
11/2016 powołania Uczelnienej Komisji Wyborczej
12/2016 recenzji dorobku naukowego ppłk. dr. inż. Norberta Grzesika poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego
13/2016 recenzji dorobku naukowego płk. dr. inż. Grzegorza Rosłana poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego
14/2016 wyrażenia zgody na realizację zadań inwestycyjnych ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych
15/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadań inwestycyjnych finansowych pochodzących z dotacji celowych
16/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji finansowanej ze środków pochodzących z dotacji celowej i środków własnych
 17/2016 zmiany Uchwały nr 19/XC/2015 w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych na rok akademicki 2016/2017

 

22 marca 2016
 

 

28 kwietnia 2016
 

 

24 maja 2016
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
27/2016 korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2016
28/2016 powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2016/2017
29/2016 warunków i trybu rekrutacji na studia cywilne na rok akademicki 2017/2018
Zał nr 1 zasady kwalifikacji na studia na Wydziale Lotnictwa WSOSP
Zał nr 2 zasady kwalifikacji na studia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP
Zał nr 3 zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych
Zał nr 4 sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych odpowiednim polskim dokumentom
30/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i tryby przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora
31/2016 wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
32/2016 wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
33/2016 wyrażenia zgody na uruchomienia rezerwy WSOSP na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków pochodzących z dotacji celowej i środków własnych
34/2016 zmieniająca Uchwałę nr 23/2016

 

23 czerwca 2016
 

  

Posiedzenia Senatu 2015

 

9 lutego 2015
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
1/XC/2015 wyrażenia opinii dotyczącej wsczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. inż. Markowi Grzegorzewskiemu
2/XC/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia cywilne w roku akademickim 2014/2015
3/XC/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia cywilne w roku akademickim 2015/2016
4/XC/2015 ustalania zasad oceny w postępowaniu rekrutacyjnym na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w trybie przeniesienia
5/XC/2015 opisu efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "Ratownictwo medyczne"
6/XC/2015 wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku "Ratownictwo medyczne"
7/XC/2015 wyrażenia zgody na realizację zadań inwestycyjnych ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych
8/XC/2015 tablicy pamiątkowej z okazji 90. rocznicy utworzenia "Szkoły Orląt" w mieście Grudziądz
9/XC/2015 tablicy pamiątkowej z okazji 90. rocznicy utworzenia "Szkoły Orląt"
10/XC/2015 wyrażenia opinii dotyczącej wyznaczenia na stanowisko profesora nadzwyczajnego
11/XC/2015 wyrażenia opinii dotyczącej wyznaczenia na stanowisko profesora nadzwyczajnego

 

19 marca 2015
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
12/XC/2015 planu wydatków majątkowych na 2015 rok
13/XC/2015 Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych wraz z regulaminem korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni
14/XC/2015 kalendarza wyborzcego w wyborach uzupełniejących do organów Uczelni przeprowadzanych w 2015 roku
15/XC/2015 stwierdzenia wygaśnięcia mandatów w Wydziałowym Kolegium Elektorów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
16/XC/2015 stwierdzenia wygaśnięcia mandatów w Uczelnianym Kolegium Elektorów
17/XC/2015 stwierdzenia wygaśnięcia mandatów w Senacie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
18/XC/2015 uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

28 kwietnia 2015
 

 

26 maja 2015
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
21/XC/2015 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych za rok 2014
22/XC/2015 określenia zmian struktury organizacyjnej wydziałów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietzrnych w Dęblinie
Zał. Nr 1 Koncepcja etapowego przechodzenia Wyśzej Szkoły Sił Powietrznych na strukturę instytutów
23/XC/2015 wyrażenia opinii w sprawie utworzenia Instytutu Bezpieczeństwa Powietrznego oraz Zakładu Przedmiotów Ścisłych Stosowanych
Zał. Nr 1 w sprawie utworzenia Instytutu Bezpieczeństwa Powietrznego oraz Zakładu Przedmiotów Ścisłych Stosowanych
Zał. Nr 2 wniosek o utworzenia Instytutu Bezpieczeństwa Powietrznego oraz Zakładu Przedmiotów Ścisłych Stosowanych
Zał. Nr 3 w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana o utworzenia Instytutu Bezpieczeństwa Powietrznego oraz Zakładu Przedmiotów Ścisłych Stosowanych
Zał. Nr 4 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany efektów kształcenia na kierunku Logistyka studiów stacjonarnych I stopnia z profilu ogólnoakademickiego na profil praktyczny
24/XC/2015 zmiany opisów efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Logistyka
Zał. Nr 1 efekty kształcenia studiów prowadzonych w WBNiL
25/XC/2015 warunków i trybu rekrutacji na studia cywilne na rok akademicki 2016/2017
Zał. Nr 1 zasady kwalifikacji na studia na Wydziale Lotnictwa WSOSP
Zał. Nr 2 zasady kwalifikacji na studia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP
Zał. Nr 3 zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych
Zał. Nr 4 sposób przeliczenia ocen ze świdectw i dyplomów równorzędnych opowiednim polskim dokumentom
26/XC/2015 powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2016/2017
27/XC/2015 wyrażenia opinii w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania prcowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
29/XC/2015 wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o ustanowienie dyscypliny naukowej Lotnictwo o kosmonautyka
Zał. Nr 1 wniosek o ustanowienie dyscypliny naukowej Lotnictwo i kosmonautyka

 

25 czerwca 2015
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
30/XC/2015 planu rzeczowo-finansowego na rok 2015
32/XC/2015 wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Instytutu Bezpieczeństwa Powietrznego
Zał. Nr 1 zaopiniowanie wniosku Dziekana dotyczącego powierzania funkcji kierownika wydziałowej jednostki organizacyjnej
Zał. Nr 2 wyrażenie opinii dotyczącej wniosku Dziekana WBNiL o nadanie Regulaminu Instytutu Bezpieczeństwa Powietrznego Państwa
Zał. Nr 3 wprowadzenie Regulaminu organizacyjnego Instytutu Bezpieczeństwa Powietrznego
33/XC/2015 wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
Zał. Nr 1 wniosek o powierzenie funkcji Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Powietrznego
Zał. Nr 2 wniosek o nadanie Regulaminu Instytutu Bezpieczeństwa Powietrznego
34/XC/2015 wyrażenia opinii w przedmiocie nabycia lotniska w Nowym Mieście nad Pilicą
35/XC/2015 Statutu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
36/XC/2015 limitów przyjęć na studia na rok akademicki 2015/2016
37/XC/2015 potwierdzania efektów uczenia się

 

29 września 2015
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
38/XC/2015 wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej - Zakładu Studiów Bezpieczeństwa
39/XC/2015 wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej - Zakładu Przedmiotów Ścisłych Stosowanych
40/XC/2015 wyrażenia opinii dotyczącej wyznaczenia na stanowisko profesora nadzwyczajnego
41/XC/2015 wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia funkcji zastępcy kierownika jednostki organizacyjnej - Studium Języków Obcych
42/XC/2015 zmieniająca Uchwałę nr 51/LXXXVII/2012, a także Uchwałę 37/LXXXIX/2014
43/XC/2015 uchwalenia Kalendarza Wyborczego na 2015 rok w wyborach uzupełniających Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki

 

26 listopada 2015
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
44/XC/2015 wyrażenia opinii w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
45/XC/2015 wyrażenia zgody na realizację inwestycji finansowanej ze środków pochodzących z dotacji celowej i z środków własnych
46/XC/2015 wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązania w formie kredytu celem dofinansowania inwestycji realizowanej przez Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w latach 2016 - 2018
47/XC/2015 wyrażenia zgody na dokonanie przez Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych czynności prawnej w zakresie rozporządzania nieruchomościami, których łączna wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 250 000 euro
48/XC/2015 określenia zasad postępowania rekrutacyjnego na sześciomiesięczne szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 roku
49/XC/2015 korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2015
50/XC/2015 wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie za rok obrotowy 2015
51/XC/2015 uzupełnienia składów rad wydziałów i Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

 

18 grudnia 2015
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
52/2015 wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia laboratoriów w Wydziale Lotnictwa
53/2015 wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia pracowni w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
54/2015 wyrażenia opinii dotyczącej efektów kształcenia dla studiów II stopnia (2,5 letnich) na kierunkach "Lotnictwo i kosmanautyka" oraz " Nawigacja" dla kandydatów na żołnierzy zawodowych
55/2015 korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2015
56/2015 prowizorium rzeczowo-finansowego na rok 2016
57/2015 uchwalenia Kalendarza Wyborczego na rok akademicki 2015/2016 w wyborach uzupełniających do Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

  

Posiedzenia Senatu 2014

 

30 stycznia 2014
 

 

28 luty 2014
 

 

27 marzec 2014
 

 

28 kwiecień 2014
 

 

26 maj 2014
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
14/LXXXIX/2014 powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do przproawadzenia rekrutacji na rok akademicki 2014/2015
15/LXXXIX/2014 warunków i trybu rekrutacji na studia cywilne w roku akademickim 2015/2016
Zał. Nr 1 Zasady kwalifikacji na studia na Wydziale Lotnictwa WSOSP
Zał. Nr 2 Zasady kwalifikacji na studia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP
Zał. Nr 3 Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych
Zał. Nr 4 Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych odpowiednim plskim dokumentom
16/LXXXIX/2014 korekty planu wydatków majątkowych na rok 2014
17/LXXXIX/2014 uchylająca uchwałę zmieniającą Statut Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
18/LXXXIX/2014 zmieniająca Statut Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił powietrznych
19/LXXXIX/2014 zmieniająca Statut Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił powietrznych

 

27 czerwiec 2014
 

 

26 sierpień 2014
 

 

16 październik 2014
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
30/LXXXIX/2014 określania zasad postępowania rekrutacyjnego na sześciomiesięczne szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 roku
Zał Nr 1 Zasady postępowania rekrutacyjnego na sześciomiesięczne szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 roku
31/LXXXIX/2014 zmieniająca statut Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
32/LXXXIX/2014 zmieniająca statut Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
33/LXXXIX/2014 uchylenia uchwały Rady Wydziału Lotnictwa nr 2/2014
34/LXXXIX/2014 korekty planów wydatków majątkowych na rok 2014
35/LXXXIX/2014 Regulaminu warunków i trybu kierowania pracowników, żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych i studentów zagranicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych
Zał Nr 1 Regulamin warunków i trybu kierowania pracowników, żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych i studentów zagranicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych
Zał Nr 2 Wnioski do projektu naukowo-badwczego
36/LXXXIX/2014 wyrażenia opinii w sprawie powierzenia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
37/LXXXIX/2014 wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności zawieranych ze studentami i słuchaczami
Zał Nr 1 Studia stacjonarne
Zał Nr 2 Studia niestacjonarne
Zał Nr 3 Studia podyplomowe, kursy, szkolenia

 

22 grudzień 2014
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
38/LXXXIX/2014 zmieniejąca uchwałę nr 31/LXXXIX/2014 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych zmieniającą statut Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
39/LXXXIX/2014 korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2014
40/LXXXIX/2014 wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie za rok obrotowy 2014
41/LXXXIX/2014 wystąpienie do Rektora-Komendanta z wnioskiem o powołanie Rady Wydawniczej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
42/LXXXIX/2014 wyrażenie opinii o Regulaminie Rady Wydawniczej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
Zał Nr 1 Regulamin Rady Wydawniczej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

 

  

Posiedzenia Senatu 2013

 

31 stycznia 2013
 

 

27 luty 2013
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
4/LXXXVIII/2013 planu rzeczowo-finansowego na rok 2013

 

28 marca 2013
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
5/LXXXVIII/2013 Regulaminu Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
6/LXXXVIII/2013 zmiany uchwały w sprawie powołania i określenia składu stałych komisji Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
7/LXXXVIII/2013 wskazania pozostałych członków Konwentu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
8/LXXXVIII/2013 wyrażenia opinii o przeformowaniu Ośrodka Szkolenia Personelu Lotniczego w zakresie czynnika ludzkiego w Ośrodek Szkolenia Personelu Lotniczego w zakresie medycyny lotniczej oraz czynnika ludzkiego.
9/LXXXVIII/2013 wyrażenia opinii o utworzeniu Ośrodka Szkoleniowego Systemów Jakości i Zarządzania Bezpieczeństwem.
10/LXXXVIII/2013 wyrażenia opinii o regulaminie Ośrodka Szkolenia Personelu Lotniczego w zakresie medycyny lotniczej oraz czynnika ludzkiego.
Zał. Nr 1 Regulamin Ośrodka Szkolenia Personelu Lotniczego z zakresu medycyny lotniczej oraz czynnika ludzkiego
11/LXXXVIII/2013 wyrażenia opinii o regulaminie Ośrodka Szkoleniowego Systemów Jakości i Zarządzania Bezpieczeństwem.
Zał. Nr 1 Regulamin Ośrodka Szkoleniowego Systemów Jakości i Zarządzania Bezpieczeństwem

 

18 kwietnia 2013
 

 

28 maja 2013
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
13/LXXXVIII/2013 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych za 2012 rok
14/LXXXVIII/2013 w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2013
Zał. Nr 1 Plan rzeczowo-finansowy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych na rok 2013 - Korekta Nr 1
Zał. Nr 2 Plan inwestycji Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych na 2013 r. - Korekta Nr 2
15/LXXXVIII/2013 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia cywilne w roku akademickim 2014/2015
Zał. Nr 1 Zasady kwalifikowania na studia na Wydziale Lotnictwa WSOSP
Zał. Nr 2 Zasady kwalifikowania na studia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP
Zał. Nr 3 Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych
Zał. Nr 4 Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych odpowiednich polskim dokumentom
16/LXXXVIII/2013 w sprawie zasad i trybu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora
17/LXXXVIII/2013 w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
Zał. Nr 1 Regulamin Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
18/LXXXVIII/2013 w sprawie opisu efektów kształcenia dla kierunku logistyka, studia drugiego stopnia, profil praktyczny
19/LXXXVIII/2013 w sprawie opisu efektów kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny
Zał. Opis zamierzonych efektów kształcenia
20/LXXXVIII/2013 w sprawie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
21/LXXXVIII/2013 w sprawie wyrażenia opinii o zmianie Reulaminu organizacyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

 

25 lipca 2013
 

 

10 października 2013
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
26/LXXXVIII/2013 określenia zasad postępowania rekrutacyjnego na sześciomiesięczne szkolenie wojskowe kandydatów oficerów w 2014 roku
Zał. Nr 1 zasady postępowania rekrutacyjnego w odniesieniu do sześciomiesięcznego szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów w 2014 roku
27/LXXXVIII/2013 korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2013
28/LXXXVIII/2013 wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie za rok obrotowy 2013
Zał. Nr 1 wykaz ofert zgłoszonych do badania bilansu za rok 2013
29/LXXXVIII/2013 wyrażenia opinii o poruzumieniu o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych a Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego
30/LXXXVIII/2013 wyrażenia opinii o umowie o utworzeniu Centrum Naukowego Lotnictwa
31/LXXXVIII/2013 przyjęcia Kodeksu Dobre praktyki w szkołach wyższych
Zał. Nr 1 Kodeks Dobre praktyki w szkołach wyższych
32/LXXXVIII/2013 Regulaminu studiów podyplomowych
Zał. Nr 1 Regulamin studiów podyplomowych

 

21 października 2013
 

 

5 grudnia 2013
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
38/LXXXVIII/2013 wyrażenia zgody na realizację zadań ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych
Zał. Zestawienie inwestycji WSOSP przyjętych do realizacji w ramach środków z dotacji celowych Ministra Obrony Narodowej
39/LXXXVIII/2013 wyrażenia opinii o zmianie Regulaminu organizacyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
Zał. Zarządzenie Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych nr 67 z dnia 05.12.2013 r.
40/LXXXVIII/2013 korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2013
41/LXXXVIII/2013 ustalania obowiązków nauczycieli akademickich
42/LXXXVIII/2013 wyrażenia opinii o projekcie zarządzenia Rektora-Komendanta w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych oraz innych kodeksów etycznych
Zał. Nr 1 Zarządzenie Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych nr 68 z dnia 05.12.2013 r.
Zał. Nr 2 Kodeks Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych
Zał. Nr 3 Kodeks Etyki Pracownika Naukowego

 

Posiedzenia Senatu 2012

 

26 stycznia 2012
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
01/LXXXVII/2012 prowizorium Planu Rzeczowo - finansowego na rok 2012
02/LXXXVII/2012 przyjęcia Planu wydawniczego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych na rok 2012.
03/LXXXVII/2012 wyrażenia zgody na realizację zadań inwestycyjnych ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych.
Zał nr 1 Zestawienie inwestycji Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w ramach środków z dotacji celowych
04/LXXXVII/2012 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań, których wartość przekracza 500 000 złotych.
05/LXXXVII/2012 zmiany Uchwały Nr 30/LXXXVII/2011 z dnia 26 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań, których wartość przekracza 500 000 złotych.
06/LXXXVII/2012 uzupełnienia składu stałych komisji Senatu WSOSP.
07/LXXXVII/2012 wyrażenia opinii o projekcie porozumienia o współpracy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietzrnych w Dęblinie i Centrum Doktryn i SZkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.
08/LXXXVII/2012 wyrażenia opinii o projekcie porozumienia o współpracy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietzrnych w Dęblinie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

 

1 marca 2012
 

 

28 marca 2012
 

 

3 kwietnia 2012
 

 

11 kwietnia 2012
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
17/LXXXVII/2012 planu rzeczowo - finansowego na rok 2012.

 

23 kwietnia 2012
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
18/LXXXVII/2012 zmiany uchwały w sprawie Statutu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
19/LXXXVII/2012 przyjęcia Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
20/LXXXVII/2012 opisu efektów kształcenia dla kierunku lotnictwo i kosmonautyka, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny.
Zał. Nr1 Efekty kształcenia dla kierunku lotnictwo i kosmonautyka, studia pierwszego stopnia - profil praktyczny
21/LXXXVII/2012 opisu efektów kształcenia dla kierunku lotnictwo i kosmonautyka, studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki.
Zał. Nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku lotnictwo i kosmonautyka, studia II stopnia - profil ogólnoakademicki
22/LXXXVII/2012 opisu efektów kształcenia dla nawigacja, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny.
Zał. Nr 1 Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Nawigacja, studia I stopnia - profil praktyczny
23/LXXXVII/2012 opisu efektów kształcenia dla kierunku logistyka, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki.
Zał. Nr 1 Efekty kształcenia studiów prowadzonych w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
24/LXXXVII/2012 opisu efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki.
Zał. Nr 1 Opis zamierzonych efektów kształcenia na studiach I stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, o profilu ogólnoakademickim, na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

 

9 maja 2012
 

 

31 maja 2012
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
27/LXXXVII/2012 wyrażenia opinii o zmianie Regulaminu organizacyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
Zał. Nr 1 Zarządzenie Rektora - Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Nr 23 z dnia 04 czerwca 2013
28/LXXXVII/2012 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych za rok 2011.
29/LXXXVII/2012 ustalenia warunków i trybu rekrutacji na cywilne studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunek Lotnictwo i kosmonautyka do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w roku akademickim 2013/2014.
30/LXXXVII/2012 ustalenia warunków i trybu rekrutacji na cywilne studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek Lotnictwo i kosmonautyka do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w roku akademickim 2013/2014.
31/LXXXVII/2012 ustalenia warunków i trybu rekrutacji na cywilne studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunek Nawigacja do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w roku akademickim 2013/2014.
32/LXXXVII/2012 ustalenia warunków i trybu rekrutacji na cywilne studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w roku akademickim 2013/2014.
33/LXXXVII/2012 ustalenia warunków i trybu rekrutacji na cywilne studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w roku akademickim 2013/2014.
34/LXXXVII/2012 ustalenia warunków i trybu rekrutacji na cywilne studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w specjalnościach – Bezpieczeństwo powietrzne państwa oraz Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych w roku akademickim 2012/2013 oraz 2013/2014.
35/LXXXVII/2012 powołania doraźnej komisji senackiej do spraw przygotowania projektu regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
36/LXXXVII/2012 zmiany Regulaminu Wyborczego.
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu WSOSP.

 

28 czerwca 2012
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
37/LXXXVII/2012 wyrażenia opinii o utworzeniu Centrum Szkolenia i Doskonalenia Personelu Lotniczego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
38/LXXXVII/2012 wyrażenia opinii o utworzeniu Ośrodka Szkolenia Personelu Lotniczego w zakresie czynnika ludzkiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
39/LXXXVII/2012 wyrażenia opinii o utworzeniu Ośrodka Szkolenia w zakresie Języka Angielskiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
40/LXXXVII/2012 wyrażenia opinii o Regulaminie Centrum Szkolenia i Doskonalenia Personelu Lotniczego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
Zał. Nr 1 Regulamin Centrum Szkolenia i Doskonalenia Personelu Lotniczego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
41/LXXXVII/2012 wyrażenia opinii o Regulaminie Ośrodka Szkolenia Personelu Lotniczego w zakresie czynnika ludzkiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
Zał. Nr 1 Regulamin Ośrodka Szkolenia Personelu Lotniczego w zakresie czynnika ludzkiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
42/LXXXVII/2012 wyrażenia opinii o zmianie Regulaminu Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
Zał. Nr 1 Regulamin Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
43/LXXXVII/2012 korekty Planu rzeczowo - finansowego na rok 2012.
44/LXXXVII/2012 wyrażenia opinii o powołaniu prof. dr. hab. inż. Grzegorza Kowaleczko na recenzenta dorobku naukowego.
45/LXXXVII/2012 własnego funduszu stypendialnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
Zał. Nr 1 Zarządzenie Rektora-Komendanta WSOSP Nr 31/formularz
46/LXXXVII/2012 ustanowienia godła Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki.
Zał. Nr 1 Godło WBNiL
47/LXXXVII/2012 ufundowania tablicy pamiatkowej poświęconej generałowi pilotowi Andrzejowi Błasikowi.

 

10 września 2012
 

 

15 października 2012
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
50/LXXXVII/2012 wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok obrotowy 2012.
51/LXXXVII/2012 zasad pobierania opłat za świadczone usługii edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.
52/LXXXVII/2012 wyrażenia opinii w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
53/LXXXVII/2012 wyrażenia opinii w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
54/LXXXVII/2012 uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zgłoszeniu Ministrowi Obrony Narodowej kandydatów do Konwentu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
55/LXXXVII/2012 wyrażenia opinii o zgłoszeniu Ministrowi Obrony Narodowej kandydatów do Konwentu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
56/LXXXVII/2012 wyrażenia opinii o rocznym sprawozdaniu z działalności Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
Zał. Nr 1 Sprawozdanie z działalności Uczelni za rok 2011/2012

 

26 listopada 2012
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
57/LXXXVII/2012 korekty Planu rzeczowo-finansowego na rok 2012.
58/LXXXVII/2012 zmiany Regulaminu Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
59/LXXXVII/2012 powołania i określenia składu stałych komisji Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
60/LXXXVII/2012 stwierdzenia zgodności zmian dokonanych w Regulaminie Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z ustawą i Statutem.
Zał. Nr 1 Uchwała nr 11/2012 Rady Uczelnianej Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z dnia 19.11.2012 r.
61/LXXXVII/2012 zaopiniowania propozycji zmiany struktury organizacyjnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
62/LXXXVII/2012 wyrażenia opinii w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego doktorowi Scottowi Edwardowi Parazynskiemu.

 

17 grudnia 2012
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
63/LXXXVII/2012 korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2012.
64/LXXXVII/2012 okrerślenia "Planu wydawniczego Wyższej Szkoły oficerskiej Sił Powietrznych na rok 2013".
Zał. Nr 1 Plan wydawniczy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych na rok 2013
Zał. Nr 2 Zestawienie ilościowe planu wydawniczego na 2013 rok
Zał. Nr 3 Sprawozdanie z realizacji planu wydawniczego w latach 2010 - 2012
65/LXXXVII/2012 Określenia zasad oceniania poszczególnych elementów postepowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe, dla kandydatów na oficerów, rozpoczynające się w roku 2013.
Zał. Nr 1
66/LXXXVII/2012 Ustalenia zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru pensum dla tych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych na rok 2012/2013.
Zał. Nr 1 Plan pensum
Zał. Nr 2 Sprawozdanie z obciążenia dydaktycznego
Zał. Nr 3 Oświadczenie o wykonaniu zajęć
67/LXXXVII/2012 Uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zgłoszeniu Ministrowi Obrony Narodowej kandydatów do Konwentu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
68/LXXXVII/2012 Wyrażenia opinii o zgłoszeniu Ministrowi Obrony Narodowej kandydatów do Konwentu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

 

Posiedzenia Senatu 2011

 

27 stycznia 2011
 

 

15 marca 2011
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
5/LXXXVI/2011 planu rzeczowo-finansowego na rok 2011.
6/LXXXVI/2011 ustalenia warunków i trybu rekrutacji na cywilne studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w roku akademickim 2012/2013.
7/LXXXVI/2011 ustalenia warunków i trybu rekrutacji na cywilne studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku „Lotnictwo i kosmonautyka" do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w roku akademickim 2012/2013.
8/LXXXVI/2011 ustalenia warunków i trybu przyjęcia na cywilne studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych na kierunku logistyka w roku akademickim 2012/2013.
9/LXXXVI/2011 ustalenia warunków i trybu przyjęcia na cywilne studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w roku akademickim 2012/2013.
10/LXXXVI/2011 zasad przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego oraz olimpiad z zakresu określonej dziedziny wiedzy w latach akademickich: 2011/2012, 2012/13, 2013/14 i 2014/15.
11/LXXXVI/2011 stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie z ustawą i Statutem.
Zał. Nr 1 Uchwała nr 4/2011 Przydium Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie z dnia 1 marca 2011 r.

 

5 maja 2011
 

 

29 czerwca 2011
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
15/LXXXVI/2011 powołania komisji senackiej do spraw przygotowania projektu nowego statutu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
16/LXXXVI/2011 korekty planu rzeczowo - finansowego na rok 2011.
17/LXXXVI/2011 wyrażania opinii o projekcie uzgodnienia w sprawie przygotowania personelu służby ruchu lotniczego do uruchomienia organu kontroli lotniska w Porcie Lotniczym Lublin S.A.
18/LXXXVI/2011 uzyskania opinii o wyznaczeniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego płk dr inż. Mirosława ADAMSKIEGO.
19/LXXXVI/2011 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych nieruchomości przekazanej przez Skarb Państwa.
20/LXXXVI/2011 wyrażenia opinii o możliwości utworzenia na bazie Puławskiej Szkoły Wyższej jednostki organizacyjnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

 

26 września 2011
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
21/LXXXVI/2011 zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Uczelni oraz oceny działalności Rektora w roku akademickim 2010/2011.
22/LXXXVI/2011 wyrażenia opinii o projekcie porozumienia w sprawie współpracy edukacyjnej i naukowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie z Bałtycką Akademią Obrony (Baltic Defence College – BDCol.) w Tarttu.
23/LXXXVI/2011 korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2011.
24/LXXXVI/2011 ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych na rok 2011/2012.
Zał.Nr1 Plan obciążenia dydaktycznego.....
Zał.Nr2 Sprawozdanie z obciążenia....
Zał.Nr3 Oświadczenie nauczyciela....
25/LXXXVI/2011 stwierdzenia zgodności Kodeksu Etyki Studentów i Podchorążych ze Statutem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
Zał. Nr 1 KESiP
26/LXXXVI/2011 zmiany struktury organizacyjnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
27/LXXXVI/2011 przyjęcia strategii działania Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych na lata 2012 – 2020.
28/LXXXVI/2011 zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.
29/LXXXVI/2011 finansowania projektu inwestycyjnego.
30/LXXXVI/2011 wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza 500 000 złotych.
31/LXXXVI/2011 zgłoszenia kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej pierwszej kadencji.

 

14 grudnia 2011
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
32/LXXXVII/2011 korekty Planu rzeczowo - finansowego na rok 2011.
33/LXXXVII/2011 wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok obrotowy 2011.
34/LXXXVII/2011 ustalenia warunków i trybu rekrutacji na cywilne studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Nawigacja do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w roku akademickim 2012/2013.
35/LXXXVII/2011 ustalenia zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru pensum dla poszczególnych stanowisk i zadad obliczania godzin dydaktycznych na rok 2011/2012.
Zał. Nr 1
Zał. Nr 2
Zał. Nr 3
36/LXXXVII/2011 przyjęcia Planu posiedzeń Senatu WSOSP na rok akademicki 2011/2012.
37/LXXXVII/2011 ustalenia warunków i trybu przyjęcia na 6, 12 i 24 - miesięczne szkolenie dla absolwentów uczelni - żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych rozpoczynających szkolenie w 2012 roku.
Zał. Nr 1
Zał. Nr 2
38/LXXXVII/2011 wytycznych do projektowania efektów kształcenia, programów kształcenia i planów studiów oraz uruchamiania kierunków studiów.
Zał. Nr 1
Zał. Nr 2
Zał. Nr 3
39/LXXXVII/2011 wyrażenia opinii o projekcie porozumienia w sprawie współpracy edukacyjnej i naukowej Wyższaj Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk wWarszawie.
40/LXXXVII/2011 wyrażenia opinii o projekcie porozumienia w sprawie współpracy edukacyjnej i naukowej Wyższaj Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie z Uniwersytetem Technicznym w Koszycach.
41/LXXXVII/2011 Wyrażenia opinii o projekcie porozumienia w sprawie współpracy edukacyjnej i naukowej pomiędzy Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej a Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie.

 

Posiedzenia Senatu 2010

 

18 stycznia 2010
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
1/LXXXV/2010 zmiany Uchwały Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie nr 33/LXXXIV/2009 r. z dnia 21 grudnia 2009 r.
2/LXXXV/2010 uchylenia Uchwały Nr 27/LXXXV/2009 r. z dnia 21 grudnia 2009 r. oraz powołania Doraźnej Komisji Senackiej ds. struktur Uczelni
3/LXXXV/2010 utworzenia w Wydziale Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego
4/LXXXV/2010 wdrożenia lotniczo - syntetycznego testu sprawnościowego (LSTS) dla potrzeb przeprowadzenia egzaminów wstępnych do WSOSP od 2011 roku
Zał. Nr 1 opis lotniczo-syntetycznego testu sprawnościowego (LSTS)
5/LXXXV/2010 nadania imienia płk. dr. Piotra STECHNIEGO nowo utworzonemu Laboratorium Diagnostyki Wysiłkowej Zakładu Wychowania Fizycznego

 

9 marca 2010
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
6/LXXXV/2010 nieodpłatnego nabycia mienia Skarbu Państwa przez WSOSP o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 50 tysięcy euro
7/LXXXV/2010 nieodpłatnego zbycia mienia przez WSOSP o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 50 tysięcy euro
8/LXXXV/2010 oceny działalności Rektora oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2008/2009
9/LXXXV/2010 nadania uprawnień Wydziałowi Lotnictwa WSOSP do prowadzenia studiów I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku Logistyka
10/LXXXV/2010 nadania uprawnień Wydziałowi Lotnictwa WSOSP do prowadzenia studiów I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku Nawigacja
11/LXXXV/2010 planu rzeczowo – finansowego na rok 2010

 

1 kwietnia 2010
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
12/LXXXV/2010 wszczęcia procedury wyborczej w celu uzupełnienia składu Senatu WSOSP
13/LXXXV/2010 przyjęcia strategii WSOSP w roku akademickim 2010/2011
14/LXXXV/2010 przyjęcia założeń do ustawy o powstaniu Akademii Lotniczej
15/LXXXV/2010 określenia kryteriów ocen nauczycieli akademickich oraz trybu ich dokonania w WSOSP
16/LXXXV/2010 powołania zespołu do opracowania systemu zapewniania jakości kształcenia
17/LXXXV/2010 regulacji podstawowych zasad nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi
18/LXXXV/2010 trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim
19/LXXXV/2010 powołania komisji stałych i doraźnych Senatu WSOSP
20/LXXXV/2010 powołania komisji oceniającej Uczelni ds. oceny nauczycieli akademickich oraz odwoławczej komisji oceniającej dla nauczycieli akademickich

 

26 kwietnia 2010
 

 

25 maja 2010
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
26/LXXXV/2010 ustalenia zasad przyjęcia na cywilne studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na kierunku Bezpiecz. Narodowe na rok akad. 2011-2012
27LXXXV/2010 zasad przyjęcia na cywilne studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Lot. i Kosm. 2011-2012
28/LXXXV/2010 zasad przyjęcia na cywilne studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na kierunku Lot. i Kosm. 2011-2012
29/LXXXV/2010 ustalenia wytycznych dla Rady Wydziału dotyczących uchwalenia planów studiów i programów nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, studiach podyplomowych i kursach doszkalających
30/LXXXV/2010 udzielania nauczycielowi akademickiemu zgody na dodatkowe zatrudnienie lub podjęcie działalności gospodarczej.
31/LXXXV/2010 finansowania projektu inwestycyjnego
32/LXXXV/2010 korekty planu rzeczowo – finansowego na rok 2010

 

26 sierpnia 2010
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
33/LXXXV/2010 finansowania projektu inwestycyjnego

 

17 września 2010
 

 

14 października 2010
 

 

22 listopada 2010
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
40/LXXXV/2010 regulaminów prac Komisji Senatu WSOSP
41/LXXXV/2010 Regulaminu Wyborczego WSOSP
42/LXXXV/2010 przyjęcia Planu posiedzeń Senatu WSOSP na rok 2010/2011
43/LXXXV/2010 Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w WSOSP
44/LXXXV/2010 uchwalenia struktury WSOSP jako uczelni dwuwydziałowej
45/LXXXV/2010 Regulaminu organizacyjnego WBNiL WSOSP
46/LXXXV/2010 warunków i trybu porzyjęcia na cywilne studia stacjonarne i niestacjonarne 1 stopnia (inżynierskie) na kierunku Logistyka
47/LXXXV/2010 stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów WSOSP z Ustawą i Statutem
48/LXXXV/2010 Regulaminu Komisji Konkursowej
49/LXXXV/2010 wyboru podmiotu na badanie sprawozdania finansowego za 2010 r.
50/LXXXV/2010 wszczęcia procedury wyborczej w celu wyboru Prorektora ds. Nauki WSOSP, Dziekana i Prodziekanów Wydziału BNiL>
51/LXXXV/2010 uzupełnienia stałych Komisji Senatu
52/LXXXV/2010 zmiany Uchwały Nr 17LXXXV z dnia 01 kwietnia 2010 r.

 

21 grudnia 2010
 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie:
53/LXXXV/2010 przyjęcia Planu Wydawniczego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych na rok 2011.
54/LXXXV/2010 przyjęcia Regulaminu Biblioteki Głównej WSOSP
Załącznik Nr 1. Regulamin Biblioteki Głównej WSOSP
55/LXXXV/2010 ustalenia warunków i trybu przyjęcia na 6, 12 i 24 – miesięczny kurs oficerski dla absolwentów uczelni – żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych rozpoczynających szkolenie w 2011 roku
Załącznik Nr 1. Warunki i tryb przyjęcia na 6, 12 i 24 miesięczny kurs oficerski
Załącznik Nr 2. Normy do egzaminu ze sprawności fizycznej
56/LXXXV/2010 korekty planu rzeczowo - finansowego na 2010 r. - korekta Nr 3.
57/LXXXV/2010 finansowania projektu inwestycyjnego
58/LXXXV/2010 Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego na 2011 r


Opublikował: Jarosław Nowak
Publikacja dnia: 20.03.2017
Podpisał: Jarosław Nowak
Dokument z dnia: 29.11.2013
Dokument oglądany razy: 4 262