RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko starszy wykładowca

data przyjmowania zgłoszeń 24.02.2020, data rozstrzygnięcia 27.02.2020 nierozstrzygnięty

Organizator: Rektor-Komendant LAW

Wymagania na stanowisko starszego wykładowcy
w Zakładzie Kształcenia Ogólnego

INSTYTUCJA: Lotnicza Akademia Wojskowa
MIASTO: Dęblin
STANOWISKO: starszy wykładowca
DZIEDZINA: nauki inżynieryjno-techniczne
DYSCYPLINA NAUKOWA: automatyka, elektronika i elektrotechnika
FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę
WYMIAR CZASU PRACY: pełny etat
DATA OGŁOSZENIA: 21.01.2020 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.02.2020 r.
SŁOWA KLUCZOWE: elektronika, elektrotechnika, elektroniczne i elektrotechniczne układy pomiarowe, sprzęt laboratoryjny.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.). Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: elektronika lub elektrotechnika. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesyłanie na adres:

Kancelaria Jawna
Lotnicza Akademia Wojskowa
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko: starszy wykładowca w Zakładzie Kształcenia Ogólnego Lotniczej Akademii Wojskowej” lub osobiste złożenie w Kancelarii Jawnej, Lotnicza Akademia Wojskowa, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin:

następujących dokumentów:

 • listu motywacyjnego (podania o zatrudnienie) skierowanego do J.M. Rektora – Komendanta;
 • kwestionariusza osobowego;
 • aktualnego CV;
 • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie elektrotechniki lub elektroniki;
 • certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających posiadane inne kwalifikacje szczególne;
 • informacji o dorobku dydaktycznym, organizacyjnym i ewentualnie naukowym, jeśli kandydat posiada;
 • oświadczenia, że LAW będzie, w przypadku wygrania konkursu, podstawowym miejscem pracy oraz oświadczenia, iż w przypadku zatrudnienia Kandydat afiliuje dorobek LAW;
 • oświadczenia o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.);
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Wzory powyższych dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej LAW w zakładce Pracownik (nad ogłoszeniami);
 • innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych (szczególnych) kwalifikacji.

Wymagania konieczne:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra lub stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: elektronika lub elektrotechnika (w przypadku tytułu zawodowego magistra udokumentowanie 10-letniego stażu pracy);
 • posiadanie doświadczenia w pracy przy stanowiskach laboratoryjnych;
 • posiadanie doświadczenia przy pracy ze sprzętem pomiarowym, elektronicznym i elektrotechnicznym;
 • posiadanie doświadczenia w samodzielnym montażu i naprawie układów elektronicznych;
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń lub pracy dydaktycznej;
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (STANAG poziom 2, B2 lub inny równoważny).

Wymagania uzupełniające:

 • znajomość zagadnień z zakresu podstaw fizyki i matematyki;
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektronika lub elektrotechnika;
 • posiadanie doświadczenia w pracy na stanowiskach dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych w uczelniach wyższych.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 517 423

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
Komisja konkursowa rozpatrzy kandydatury zgłoszone na konkurs, po przeprowadzeniu rozmów z wybranymi kandydatami oraz zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami zamknie konkurs. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje J.M. Rektor – Komendant po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji konkursowej. Przysłanych dokumentów nie zwracamy, a po zakończeniu postępowania konkursowego zostaną one komisyjnie zniszczone.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ”Rozporządzeniem”, Lotnicza Akademia Wojskowa informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza akademia Wojskowa z siedzibą w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08-521, w której imieniu działa Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Lotniczej Akademii Wojskowej, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@law.mil.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji lub w celu przeprowadzenia zarówno obecnej i jak przyszłych rekrutacji, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
a) przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz akty prawne wykonawcze, a w przypadku rekrutacji na stanowisko nauczyciela akademickiego również przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z których wynika niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
b) niezbędność podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
c) Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 Rozporządzenia – w przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii). Zgodą na przetwarzanie danych osobowych zwykłych jest przesłanie pisemnego oświadczenia lub wyraźne działanie potwierdzające (przesłanie dokumentów aplikacyjnych).
5. Podanie danych osobowych wskazanych w obowiązujących przepisach jest obowiązkowe i niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, natomiast podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym dane te zostaną udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby obecnej rekrutacji do czasu jej zakończenia lub, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji - przez okres 1 roku.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
10. Udzielona przez zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Panią/Pana cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane do państw trzecich.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Opublikował: Grzegorz Tracz
Publikacja dnia: 21.01.2020
Dokument oglądany razy: 136