RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko starszy wykładowca

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Rektor-Komendant LAW

Wymagania na stanowisko starszy wykładowca

INSTYTUCJA: Lotnicza Akademia Wojskowa
MIASTO: Dęblin
STANOWISKO: starszy wykładowca
FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę
WYMIAR CZASU PRACY: pełny etat
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11 październik 2019 r.
SŁOWA KLUCZOWE: logistyka lotnictwa, logistyka wojskowa, transport wojskowy, eksploatacja sprzętu wojskowego, zarządzanie projektami

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.). Kandydaci muszą posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesyłanie na adres:

Kancelaria Jawna
Lotnicza Akademia Wojskowa
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin

z dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO STARSZEGO WYKŁADOWCY W KATEDRZE LOGISTYKI” lub osobiste złożenie w Kancelarii Jawnej, lotnicza Akademia Wojskowa, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin;

następujących dokumentów:

 • listu motywacyjnego (podania o zatrudnienie) skierowanego do J.M. Rektora – Komendanta;
 • kwestionariusza osobowego;
 • aktualnego CV;
 • dyplomów potwierdzających posiadany tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora;
 • certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających posiadane inne kwalifikacje szczególne;
 • informacji o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym;
 • oświadczenia, że LAW będzie w przypadku wygrania konkursu podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenia o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668);
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach aplikacyjnych przez Lotniczą Akademię Wojskową na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE";
 • innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych (szczególnych) kwalifikacji.

Wymagania konieczne:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra;
 • posiadanie doświadczenia w pracy poza uczelnią związanego z logistyką wojskową, - - transportem wojskowym, lotnictwem;
 • znajomość funkcjonowania baz lotniczych, wojskowych oddziałów gospodarczych, rejonowych baz logistycznych itp.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym; możliwa weryfikacja znajomości języka angielskiego;
 • dyspozycyjność.

Wymagania preferowane:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • posiadanie odpowiedniego doświadczenia dydaktycznego w obszarach związanych
 • z logistyką lotnictwa, transportem lotniczym;
 • doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych i badań naukowych;
 • znajomość zagadnień związanych z taktyką rodzajów wojsk, taktyką działań logistycznych, finansami w logistyce wojskowej .

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261-517-755

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor – Komendant, po zapoznaniu się
z wnioskiem komisji konkursowej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Opublikował: Grzegorz Tracz
Publikacja dnia: 10.09.2019
Dokument oglądany razy: 181