RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko starszy technik - operator

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Rektor-Komendant LAW

OGŁOSZENIE O PROWADZONEJ REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO W LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ

Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej ogłasza rekrutację na stanowisko starszy technik-operator w Akademickim Centrum Szkolenia Lotniczego (umowa o pracę na zastępstwo)

1. Wymagania kwalifikacyjne (niezbędne na zajmowanym stanowisku):
1) wykształcenie minimum średnie,
2) umiejętność obsługi komputera (w szczególności pakietu MS Office: Word, Excel) oraz urządzeń biurowych,
3) znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
4) umiejętność pracy nad wieloma zadaniami równocześnie,
5) komunikatywność,
6) samodzielność w działaniu, operatywność i kreatywność,
7) wysoka kultura osobista.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1) znajomość zagadnień lotniczych, szczególnie w zakresie obowiązującej dokumentacji szkolenia lotniczego,
2) doświadczenie (praktyka) w organizacji szkolenia lotniczego lub innych podmiotach związanych z działalnością lotniczą.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) administrowanie systemem e-chronometraż – nadawanie dostępu dla nowych użytkowników, wprowadzanie danych do systemu, tworzenie zestawień, sprawdzanie poprawności wpisów dokonanych przez użytkowników,
2) zapoznawanie użytkowników z systemem w zakresie umożliwiającym im wprowadzanie podstawowych danych oraz ich odczyt,
3) nadzór nad sprawnością operacyjną systemu i ścisła współpraca z autorem programu,
4) katalogowanie oraz archiwizacja dokumentacji osobistej pracowników i studentów, monitorowanie ważności uprawnień, kontroli w locie, kontroli wiedzy teoretycznej, badań lotniczo-lekarskich, itp.,
5) analiza obowiązujących wymagań dotyczących dokumentacji ACSL oraz jej aktualizacja,
6) wprowadzanie, edycja i aktualizacja danych w programach komputerowych wykorzystywanych w Centrum,
7) udział w opracowaniu wniosków o wszczęcie postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych dotyczących zakupu wyposażenia indywidualnego dla personelu latającego ACSL.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) wymiar zatrudnienia: pełny etat,
2) czas pracy: podstawowy system czasu pracy (7.30 – 15.30),
3) miejsce pracy: Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego LAW w Dęblinie.

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy,
4) kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia),
5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
6) kopie innych dokumentów, potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności przydatne na stanowisku, na które przeprowadzana jest rekrutacja.

6. Ponadto, kandydat proszony jest o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych własnoręcznie podpisanych:
a) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
b) oświadczenia o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Wzory powyższych dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej LAW w zakładce Pracownik (nad ogłoszeniami).

7. Kandydat może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, załączając do dokumentów aplikacyjnych własnoręcznie podpisane oświadczenie o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lotniczą Akademię Wojskową moich danych osobowych, zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji".

8. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy zatrudnienia na stanowisku starszy technik-operator w Akademickim Centrum Szkolenia Lotniczego" należy złożyć w Kancelarii Jawnej Lotniczej Akademii Wojskowej lub drogą pocztową na adres:
Lotnicza Akademia Wojskowa
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin

w terminie do dnia 20.09.2018 r. (liczy się data wpłynięcia do Kancelarii Jawnej LAW).

9. Osoby, które spełnią wymagania formalne, zostaną poinformowane o terminie testu kompetencyjnego (z zakresu znajomości języka angielskiego) oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
Komisja konkursowa rozpatrzy kandydatury zgłoszone na konkurs, po przeprowadzeniu rozmów z wybranymi kandydatami oraz zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami zamknie konkurs. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje J.M. Rektor – Komendant po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji konkursowej. Przysłanych dokumentów nie zwracamy, a po zakończeniu postępowania konkursowego zostaną one komisyjnie zniszczone.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Opublikował: Grzegorz Tracz
Publikacja dnia: 10.09.2019
Dokument oglądany razy: 142