RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Rekrutacja na stanowiska recepcjonista

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Rektor-Komendant LAW

OGŁOSZENIE O PROWADZONEJ REKRUTACJI NA STANOWISKA
W LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ

Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej ogłasza rekrutację na stanowiska recepcjonista w Domach Studenckich Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie (umowa o pracę na zastępstwo).

1. Wymagania kwalifikacyjne (niezbędne na zajmowanym stanowisku):
1) wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
2) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
3) samodzielność i dobra organizacja pracy,
4) komunikatywność,
5) dyspozycyjność.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1) wykształcenie minimum średnie o profilu hotelarskim lub turystycznym,
2) doświadczenie zawodowe w branży hotelarskiej lub turystycznej,
3) biegła umiejętność obsługi komputera (w szczególności pakietu biurowego MS Office),
4) umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
5) znajomość programów fakturowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) meldowanie gości (prowadzenie książki zakwaterowania, ustalanie warunków płatności i terminów pobytu),
2) przydzielanie pokoi,
3) wydawanie i przyjmowanie kluczy do pokoi,
4) obsługa gości, udzielanie informacji oraz załatwiania spraw związanych z ich pobytem,
5) rozliczanie finansowe pobytów gości polegające m.in. na: wystawianiu faktur lub paragonów, księgowaniu należności, wykonywaniu wydruków z kasy fiskalnej, rozliczaniu kasy i sporządzaniu raportów, obsłudze płatności za pośrednictwem terminala,
6) przyjmowanie i rejestrowanie rezerwacji oraz reklamacji,
7) tworzenie i aktualizowanie baz klientów,
8) obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej (również e-mailowej),
9) przygotowywanie pokoi do zakwaterowania zgodnie z ustalonymi standardami,
10) przyjmowanie pokoi i sprzętu od osób ubywających oraz rozliczanie ich z przekazanego mienia,
11) dbanie o mienie oraz prowadzenie niezbędnej ewidencji,
12) zgłaszanie szkód i braków wyposażenia do przełożonego,
13) nadzorowanie przestrzegania regulaminu Domów Studenckich oraz przepisów ppoż i BHP przez osoby zakwaterowane,
14) reagowanie na zakłócanie porządku i ciszy nocnej przez gości,
15) nadzorowanie utrzymywania porządku w pomieszczeniach wewnętrznych oraz w otoczeniu budynku,
16) powiadamianie odpowiednich osób i służb w przypadku awarii urządzeń,
17) nadzorowanie pracy pokojowych,
18) utrzymywanie w czystości recepcji, holu, wejścia i łazienki przy recepcji.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) wymiar zatrudnienia: pełny etat,
2) czas pracy: system równoważny zgodnie z ustalonym harmonogramem,
3) miejsce pracy: Domy Studenckie LAW.

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia),
5) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
6) kserokopie innych dokumentów, potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności przydatne na stanowisku, na które przeprowadzana jest rekrutacja.

6. Ponadto, kandydat proszony jest o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych własnoręcznie podpisanych:
a) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
b) oświadczenia o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Wzory powyższych dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej LAW w zakładce Pracownik (nad ogłoszeniami).

7. Kandydat może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, załączając do dokumentów aplikacyjnych własnoręcznie podpisane oświadczenie o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lotniczą Akademię Wojskową moich danych osobowych, zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji".

8. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy zatrudnienia na stanowisku recepcjonista w Domach Studenckich" należy złożyć w Kancelarii Jawnej Lotniczej Akademii Wojskowej lub drogą pocztową na adres:
Lotnicza Akademia Wojskowa
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin

w terminie do dnia 18.09.2019 r. (liczy się data wpłynięcia do Kancelarii Jawnej LAW).

9. Osoby, które spełnią wymagania formalne, zostaną poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
Komisja konkursowa rozpatrzy kandydatury zgłoszone na konkurs, po przeprowadzeniu rozmów z wybranymi kandydatami oraz zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami zamknie konkurs. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje J.M. Rektor – Komendant po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji konkursowej. Przysłanych dokumentów nie zwracamy, a po zakończeniu postępowania konkursowego zostaną one komisyjnie zniszczone.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Opublikował: Grzegorz Tracz
Publikacja dnia: 09.09.2019
Dokument oglądany razy: 242