RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Rekrutacja na stanowiska pilot /śmigłowcowy/

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Rektor-Komendant LAW

OGŁOSZENIE O PROWADZONEJ REKRUTACJI NA STANOWISKA
W LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ

Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej ogłasza rekrutację na stanowiska pilot (śmigłowcowy) w Akademickim Centrum Szkolenia Lotniczego.

1. Wymagania kwalifikacyjne (niezbędne na zajmowanym stanowisku):
1) wykształcenie średnie lub wyższe,
2) doświadczenie w lotnictwie min. 3 lata,
3) posiadanie licencji pilota śmigłowcowego CPL(H) wydanej zgodnie z przepisami PART-FCL.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1) doświadczenie lotnicze uzyskane w jednostkach wojskowych lotnictwa szkolnego,
2) aktualne uprawnienie na TR CABRI G2 lub R-44 Robinson,
3) ukończony kurs teoretyczny do uprawnień FI(H),
4) udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie „3,3,3,3” wg STANAG 6001 lub B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
5) uprawnienie uzupełniające w zakresie biegłości językowej wg. wymogów ICAO z języka angielskiego – min. poziom 5.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) wykonywanie lotów oraz prób eksploatacyjnych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadanej licencji,
2) pomoc podczas realizacja szkolenia teoretycznego i praktycznego do licencji PPL(H) oraz CPL(H),
3) nadzór nad samodzielnym przygotowaniem uczniów-pilotów do lotów,
4) pomoc w prowadzeniu briefingów z podchorążymi oraz studentami cywilnymi LAW,
5) pomoc w nadzorze nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji ATO i osobistej dokumentacji pilotów,
6) podnoszenie własnych kwalifikacji w zakresie szkolenia do uprawnień FI(H)R,
7) realizacja szkoleń teoretycznych i praktycznych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i harmonogramem szkoleń ACSL /po uzyskaniu uprawnień FI(H)R/.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) wymiar zatrudnienia: ½ etatu,
2) czas pracy: zadaniowy system czasu pracy,
3) miejsce pracy: Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego LAW w Dęblinie.

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy,
4) kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia),
5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
6) kopie innych dokumentów, potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności przydatne na stanowisku, na które przeprowadzana jest rekrutacja (w szczególności licencji pilota, badań lotniczo-lekarskich, zaświadczeń o ukończeniu kursów lub szkoleń).

6. Ponadto, kandydat proszony jest o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych własnoręcznie podpisanych:
a) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
b) oświadczenia o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Wzory powyższych dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej LAW w zakładce Pracownik (nad ogłoszeniami).

7. Kandydat może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, załączając do dokumentów aplikacyjnych własnoręcznie podpisane oświadczenie o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lotniczą Akademię Wojskową moich danych osobowych, zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji".

8. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy zatrudnienia na stanowisku pilota śmigłowcowego" należy złożyć w Kancelarii Jawnej Lotniczej Akademii Wojskowej lub drogą pocztową na adres:
Lotnicza Akademia Wojskowa
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin

w terminie do dnia 16.09.2019 r. (liczy się data wpłynięcia do Kancelarii Jawnej LAW).

9. Osoby, które spełnią wymagania formalne, zostaną poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
Komisja konkursowa rozpatrzy kandydatury zgłoszone na konkurs, po przeprowadzeniu rozmów z wybranymi kandydatami oraz zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami zamknie konkurs. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje J.M. Rektor – Komendant po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji konkursowej. Przysłanych dokumentów nie zwracamy, a po zakończeniu postępowania konkursowego zostaną one komisyjnie zniszczone.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariacie Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego - tel. 261-517-760.

Opublikował: Grzegorz Tracz
Publikacja dnia: 27.08.2019
Dokument oglądany razy: 167