RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko Dyrektor Biura

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Rektor-Komendant LAW

OGŁOSZENIE O PROWADZONEJ REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO
W LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ

Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej ogłasza rekrutację na stanowisko Dyrektor Biura w Biurze ds. Rekrutacji i Kształcenia.


1. Wymagania kwalifikacyjne (niezbędne na zajmowanym stanowisku):
1) wykształcenie wyższe,
2) co najmniej 6-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1) wykształcenie wyższe II-go stopnia,
2) co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie dydaktyczne,
3) znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równorzędnym,
4) znajomość specyfiki wyższego szkolnictwa wojskowego,
5) znajomość systemu szkolenia lotniczego oraz procedur planowania szkolenia lotniczego,
6) doświadczenie organizacyjne, w tym kierowanie zespołami,
7) doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym,
8) umiejętność pracy nad wieloma zadaniami równocześnie.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) kierowanie Biurem, stawianie zadań i określanie celów podwładnym,
2) opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu kształcenia oraz nadzoru nad organizacją i realizacją procesu kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) tworzenie zbiorczych planów obciążeń dydaktycznych na studiach i kursach realizowanych w Uczelni na podstawie danych z jednostek dydaktycznych realizujących proces kształcenia oraz kontrolowanie indywidulanych planów obciążeń sporządzanych przez jednostki dydaktyczne,
4) prowadzenie analiz realizacji i sprawności procesu dydaktycznego na potrzeby wewnętrzne Uczelni, w tym: realizacji zadań dydaktycznych, rozliczania pensum i analizy obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów obowiązujących w tym zakresie,
5) prowadzenie nadzoru i koordynowanie procesu kształcenia na wszystkich poziomach studiów, studiów podyplomowych i kursów, w szczególności w zakresie spełniania wymogów formalnych przez programy i plany studiów, spełniania warunków do kształcenia na wszystkich kierunkach i poziomach studiów,
6) nadzór i kontrola nad tworzeniem i aktualizowaniem planów zajęć,
7) koordynowanie prac związanych z tworzeniem kierunków i specjalności w zakresie wszystkich rodzajów studiów i udzielania w tym zakresie wsparcia organizacyjnego i formalnego jednostkom dydaktycznym,
8) dbałość o zapewnienie jakości kadry dydaktycznej poprzez: monitorowanie okresowych ocen pracowników, organizowanie hospitacji oraz weryfikacja realizacji wsparcia studentów ze strony nauczycieli akademickich, opiekunów roku i pracowników administracyjnych,
9) zbieranie informacji z poszczególnych pionów organizacyjnych oraz opracowywanie planów działalności Uczelni,
10) nadzór i koordynowanie prac związanych z realizacją praktyk studenckich polegających przede wszystkim na:
- zbieraniu informacji oraz ustalaniu możliwości odbycia praktyk studenckich,
- sporządzaniu planów praktyk studenckich,
- nadzorowaniu realizacji praktyk studenckich,
11) opracowywanie i kontrola realizacji procedur związanych z jakością kształcenia, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących krajowych i międzynarodowych wymogów dotyczących jakości kształcenia,
12) opracowywanie analiz jakości procesu kształcenia w Uczelni.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) wymiar zatrudnienia: pełny etat,
2) czas pracy: podstawowy system czasu pracy (7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku),
3) miejsce pracy: Biuro ds. Rekrutacji i Kształcenia – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie.

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy,
4) kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia),
5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
6) kopie innych dokumentów, potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności przydatne na stanowisku, na które przeprowadzana jest rekrutacja.

6. Ponadto, kandydat proszony jest o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych własnoręcznie podpisanych:
a) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
b) oświadczenia o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Wzory powyższych dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej LAW w zakładce Pracownik (nad ogłoszeniami).

7. Kandydat może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, załączając do dokumentów aplikacyjnych własnoręcznie podpisane oświadczenie o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lotniczą Akademię Wojskową moich danych osobowych, zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji".

8. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy zatrudnienia na stanowisku Dyrektor Biura w Biurze ds. Rekrutacji i Kształcenia" należy złożyć w Kancelarii Jawnej Lotniczej Akademii Wojskowej lub drogą pocztową na adres:
Lotnicza Akademia Wojskowa
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin

w terminie do dnia 19.08.2019 r. (liczy się data wpłynięcia do Kancelarii Jawnej LAW).

9. Osoby, które spełnią wymagania formalne, zostaną poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
Komisja konkursowa rozpatrzy kandydatury zgłoszone na konkurs, po przeprowadzeniu rozmów z wybranymi kandydatami oraz zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami zamknie konkurs. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje J.M. Rektor – Komendant po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji konkursowej. Przysłanych dokumentów nie zwracamy, a po zakończeniu postępowania konkursowego zostaną one komisyjnie zniszczone.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Opublikował: Grzegorz Tracz
Publikacja dnia: 08.08.2019
Dokument oglądany razy: 289