RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko mechanik lotniczy

zakończony, rozstrzygnięcie: unieważniony

Organizator: Rektor-Komendant WSOSP

OGŁOSZENIE O PROWADZONEJ REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO
W WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych ogłasza rekrutację na stanowisko mechanik lotniczy.

1. Wymagania kwalifikacyjne (niezbędne na zajmowanym stanowisku):
1) wykształcenie wyższe techniczne o profilu lotniczym,
2) licencja mechanika lotniczego obsługi lub napraw PART-66 lub co najmniej pięcioletnie potwierdzone doświadczenie praktyczne w organizacji obsługowej PART-145, w tym przynajmniej trzy lata praktyki w obsłudze technicznej statków powietrznych,
3) znajomość standardów obsługi technicznej,
4) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1,
5) dobra znajomość obsługi komputera (MS Office-Word/Excel) i urządzeń biurowych,

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1) szkolenia z zakresu przepisów PART-M, PART-145, PART-21,
2) aktualne szkolenie z zakresu czynnika ludzkiego w obsłudze statków powietrznych,
3) umiejętność pracy w zespole,
4) dobra organizacja pracy,
5) asertywność i komunikatywność,
6) samodzielność w działaniu i operatywność oraz kreatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) planowanie, organizowanie i nadzorowanie wykonywania obsług liniowych i hangarowych,
2) przygotowywanie dokumentacji obsługowej,
3) analiza obowiązujących wymagań dotyczących dokumentacji ACSL oraz jej aktualizacja,
4) udział w tworzeniu opisów przedmiotu zamówienia w zakresie zaopatrzenia w części i agregaty do statków powietrznych,
5) współpraca z Krajowym Nadzorem Lotniczym w zakresie ciągłej zgodności Organizacji Obsługowej z obowiązującymi przepisami, normami i procedurami zawartymi w Charakterystyce /MOE/ - nadzór nad aktualnością MOE oraz wprowadzanie zmian,
6) nadzór nad gospodarką magazynową części lotniczych, narzędzi, materiałów technicznych, olejów i smarów lotniczych.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) wymiar zatrudnienia: pełny etat,
2) czas pracy: zadaniowy system czasu pracy,
3) miejsce pracy: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy,
4) dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia),
5) dokumenty poświadczające wykształcenie,
6) inne dokumenty, potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności przydatne na stanowisku, na które przeprowadzana jest rekrutacja,
7) informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego albo poświadczenie bezpieczeństwa.

6. Ponadto, kandydat proszony jest o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych własnoręcznie podpisanych:
a) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
b) oświadczenia o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Wzory powyższych dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej WSOSP w zakładce Pracownik (nad ogłoszeniami).

7. Kandydat może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, załączając do dokumentów aplikacyjnych własnoręcznie podpisane oświadczenie o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych moich danych osobowych, zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji".

8. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy zatrudnienia na stanowisko mechanik lotniczy" należy złożyć w Kancelarii Jawnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych lub drogą pocztową na adres:
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
w terminie do dnia 31.07.2018 r. (liczy się data wpłynięcia do Kancelarii Jawnej WSOSP).

9. Osoby, które spełnią wymagania formalne, zostaną poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu kompetencyjnego, w przypadku, gdy test będzie przeprowadzony.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
Komisja konkursowa rozpatrzy kandydatury zgłoszone na konkurs, po przeprowadzeniu rozmów z wybranymi kandydatami oraz zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami zamknie konkurs. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje J.M. Rektor – Komendant po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji konkursowej. Przysłanych dokumentów nie zwracamy, a po zakończeniu postępowania konkursowego zostaną one komisyjnie zniszczone.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Opublikował: Grzegorz Tracz
Publikacja dnia: 17.07.2018
Dokument oglądany razy: 157